Regulamin

Polska Ekstraklasa Żeglarska 2020

Zawiadomienie o Regatach / Regulamin

1       CEL REGAT

Celem Ligi jest wyłonienie Klubowego Mistrza Polski PZŻ w żeglarstwie, promocja klubów i zespołów żeglarskich oraz ich sponsorów, intensyfikacja i wzrost poziomu żeglarstwa sportowego oraz integracja uczestników regat.

 

2       ORGANIZATOR LIGI

Organizatorem regat jest podmiot umocowany do organizacji zawodów sportowych (regat) o tytuł Klubowego Mistrza Polski, na podstawie umowy zawartej z Polskim Związkiem Żeglarskim.

 

3       DEFINICJE

         Liga – regularny cykl żeglarskich zawodów sportowych rozgrywanych w formie regat żeglarskich w celu wyłonienia najlepszego Klubu w kraju. Liga rozgrywana jest na różnych poziomach. 

         Poziom ligi – ranga rozgrywek oznaczanych kolejno: Ekstraklasa, 1 liga, 2 liga itd.

         Sezon – seria regat mających na celu wyłonienie Klubowego Mistrza Polski za dany rok kalendarzowy.

          Ranking –   klasyfikacja w kolejności wartości liczbowych, uwzględniająca kolejność zajmowanych miejsc w poszczególnych regatach w sezonie.

         Regaty – jednokrotne zawody sportowe rozgrywane w danym sezonie.

         Klub – osoba prawna prowadząca działalność sportową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

         Zespół – grupa osób reprezentująca dany Klub w Lidze, uczestnicząca w rywalizacji podczas regat.

Sternik – kierownik jednostki pływającej, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia/kwalifikacje żeglarskie, o których mowa poniżej, ponosząca odpowiedzialność prawną za powierzony sprzęt i zespół.

          

4       FORMAT LIGI

 1. Liga rozgrywana jest na różnych poziomach sportowych, w zależności od ilości uczestniczących zespołów.
 2. Liga rozgrywana jest raz w każdym sezonie.
 3. Na każdym poziomie ligi startuje od 6 do 12 zespołów klubowych.
 4. W przypadku większej ilości zgłoszonych zespołów, organizowany będzie kolejny niższy poziom wg poniższego schematu:
  1. Poziom 1: Ekstraklasa
  2. Poziom 2: 1 Liga
  3. Poziom 3: 2 liga
 5. Każdy nowy klub rozpoczyna rywalizację od najniższego organizowanego w danym sezonie poziomu.
 6. Zasady kwalifikacji, awansów i spadków określa załącznik nr 1.

 

5       TERMINARZ I MIEJSCE REGAT

Termin, miejsca i program sezonu określa załącznik nr 2, aktualizowany przed każdym sezonem.

 

6       WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Tylko kluby będące członkami PZŻ lub Okręgowych Związków Żeglarskich mogą brać udział w Lidze, przy czym Kluby te muszą znajdować się na liście klubów/członków PZZ lub OZŻ nie później niż na 14 dni przed pierwszymi regatami w sezonie.
 2. Każdy klub może zgłosić dowolną liczbę zespołów, jednak na jednym poziomie ligi może startować tylko jeden zespół reprezentujący dany klub. Wyjątkiem dopuszczającym udział drugiego lub kolejnych zespołów z jednego klubu na tym samym poziomie ligi będzie brak pełnej frekwencji na tym poziomie, po wyczerpaniu zasad określonych w Załączniku nr 1.
 3. Warunkiem startu w Lidze jest zgłoszenie zespołu do rywalizacji i opłacenie wpisowego. Terminem zgłoszenia do rywalizacji w kolejnym sezonie jest 15 listopada roku poprzedzającego sezon. Brak zgłoszenia spowoduje utratę prawa startu w kolejnym sezonie.
 4. Terminem wpłaty wpisowego na dany sezon jest 15 stycznia danego roku. Brak wpłaty powoduje utratę prawa startu w kolejnym sezonie.
 5. Warunkiem startu w poszczególnych regatach jest każdorazowe zgłoszenie składu załogi wraz z wymaganymi dokumentami.

 

7       ZESPÓŁ, ZAŁOGA

 1. Zespół na każde regaty składa się z dowolnych 4 do 6 zawodników, w tym sternika
 2. Załoga biorąca udział w wyścigach składa się z 4 osób lub 4-5 osób w przypadku załóg składających się wyłącznie z kobiet.
 3. Zgłoszony do regat sternik musi sterować we wszystkich wyścigach danych regat, chyba że zaistnieje siła wyższa.
 4. Zmiana sternika musi być potwierdzona decyzją Komisji Regatowej.
 5. Sternik musi być członkiem klubu, które reprezentuje.
 6. Sternik musi posiadać aktualną licencję zawodniczą PZŻ
 7. Sternik musi posiadać minimum patent Żeglarza Jachtowego.
 8. Sternik musi mieć wykupione ubezpieczenie OC Skippera obejmujące start w regatach, na sumę minimum 100 tys. EUR
 9. W trakcie całego sezonu w załogach, w ramach jednego klubu, mogą następować zmiany zawodników.
 10. Zawodnik reprezentujący jeden klub w regatach, może zmienić klub tylko raz w sezonie, przy czym zmiana musi zostać formalnie zgłoszona do organizatora Ligi przed regatami. Podczas sezonu zawodnik może startować tylko na jednym poziomie Ligi.
 11. W czasie trwania regat zespół może dokonać 2 zmian w składzie załogi w ramach zgłoszonych do regat zawodników. Każda zmiana musi być zgłoszona Komisji Regatowej.
 12. Nie obowiązuje żaden limit wagi dla załogi.
 13. Wszyscy członkowie załogi muszą posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w regatach.
 14. Zawodnicy startujący w ramach jednego klubu w dwóch różnych zespołach, nie mogą brać udziału w regatach niższego poziomu ligi w tym samym sezonie.
 15. Załogi zobowiązane są do występowania w jednakowych strojach podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia regat oraz w trakcie udziału w wyścigu, pod rygorem następujących sankcji w gestii organizatora Ligi:
  1. Ostrzeżenie
  2. Kara finansowa
  3. Dyskwalifikacja z wyścigu
  4. Dyskwalifikacja z regat

 

8       ZGŁOSZENIA I KAUCJA

 1. Zgłoszenia załóg do Ligi odbywają się będą drogą mailową na adres info@ligazeglarska.pl .
 2. Wpisowe do Ligi, które jest równoznaczne z wpisowym do wszystkich regat określone jest w załączniku nr 2.
 3. Opłata wpisowa do regat jest wpłacana na konto organizatorów w terminie oznaczonym w załączniku nr 2.
 4. W momencie potwierdzenia zgłoszenia zespół zobowiązany jest do wpłacenia w depozytu (kaucji) w wysokości 1000 PLN na konto organizatora w terminie 7 dni przed pierwszymi regatami w sezonie. W przypadku niestwierdzenia uszkodzeń spowodowanych przez załogę w czasie regat depozyt zostanie zwrócony natychmiast po zakończeniu ostatnich regat sezonu. W przypadku uszkodzeń, potrącona kwota z depozytu musi zostać uzupełniona w ciągu 3 dni pod rygorem dyskwalifikacji z regat.

 

9       UBEZPIECZENIE

 1. Wszystkie załogi mają obowiązek posiadać ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 100 tys. EUR

 

10     PRZEPISY

 1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w aktualnych dla danego sezony Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing.
 2. W regatach stosowany będzie Dodatek Q PRŻ.

 

11     JACHTY I ŻAGLE

 1. Regaty zostaną rozegrane na jednakowych jachtach regatowych.
 2. Jachty będą dostarczone i serwisowane przez Organizatora
 3. Jachty są wyposażone w żagle: grot, fok i spinaker/genaker
 4. Jachty przydzielane są na zasadzie losowania.
 5. Podczas trwania regat jachty będą zmieniane „przesiadkowo” wg ustalonego harmonogramu.
 6. Załogi zobowiązane są do obsługi jachtów zgodnie z instrukcją, dostarczaną przy zgłoszeniu się do regat.

 

12     FORMAT REGAT i PUNKTACJA

 1. Regaty mają format wyścigów flotowych sędziowanych przez arbitrów (tzw. Umpired Fleet Racing)
 2. Ilość wyścigów oraz podział na grupy zostaną określone każdorazowo w Instrukcji Żeglugi dla danych regat
 3. Organizator może zmienić format, zwiększyć lub zmniejszyć ilość grup wyścigów, jeżeli panujące warunki nie pozwalają na ukończenie planowanego formatu.
 4. Punktacja regat:
  1. Stosowany będzie system małych punktów.
  2. Zwycięzcą regat będzie ta załoga, która zgromadzi najmniejszą liczbę punktów we wszystkich wyścigach.
 5. Punktacja sezonu Ligi:

Każde regaty punktowane są według poniższego systemu:

1 miejsce: 12 pkt

2 miejsce: 11 pkt

3 miejsce: 10 pkt

4 miejsce: 9 pkt

5 miejsce: 8 pkt

6 miejsce: 7 pkt

7 miejsce: 6 pkt

8 miejsce: 5 pkt

9 miejsce: 4 pkt

10 miejsce: 3 pkt

11 miejsce: 2 pkt

12 miejsce: 1 pkt

DNS, DNC, DSQ: 0 pkt

 1. Wszystkie regaty sezonu zaliczane są do punktacji z jednakowym współczynnikiem.
 2. W Lidze zwycięży ten Klub, który ze wszystkich regat zdobędzie w sumie największą liczbę punktów. W przypadku remisu o wyższej pozycji decydować będzie większa liczba wyższych miejsc. W przypadku kolejnego remisu decydować będzie wyższe miejsce w ostatnich regatach.


13     TRASA REGAT

Dokładny opis trasy będzie podany w Instrukcji Żeglugi dla danych regat. Preferowaną będzie trasa tzw. „góra / dół”, 2 okrążenia z bramką na bojach zawietrznych i metą na kursie z wiatrem.

 

14     REKLAMOWANIE

 1. Zastosowanie ma pkt. 20.4 Kodeksu Reklamowanie World Sailing. Każda załoga zobowiązana jest do noszenia reklam na sprzęcie dostarczonym przez Organizatora.
 2. Załogi posiadające sponsorów mogą zamieszczać logotypy na własnej odzieży.
 3. Załogi mają prawo do umieszczenia logotypu klubu i sponsorów na flagach klubowych lub stickerach, które będą umieszczane na jachtach w czasie wyścigów, pod warunkiem dostarczenia logotypów Organizatorowi minimum 30 dni przed pierwszymi regatami Ekstraklasy. Flagi lub stickery dostarcza organizator. W przypadku niedostarczenia logotypów przez Klub, Organizator ma prawo wypełnić powyższą powierzchnię logotypami własnych sponsorów.
 4. Załoga nie jest uprawniona do protestowania w związku ze złamaniem żadnego przepisu związanego z reklamowaniem.
 5. Zasady wykorzystania logotypów Ligi określone są w Załączniku nr 3

 

15     TYTUŁY i NAGRODY

 1. Klub, który uzyska największą ilość punktów w rankingu Ekstraklasy w danym sezonie otrzyma tytuł Klubowego Mistrza Polski PZŻ oraz Puchar Przechodni Ekstraklasy, ufundowany przez Magazyn Żagle.
 2. Pierwsze trzy Kluby Ekstraklasy otrzymają odpowiednio złote, srebrne i brązowe medale Mistrzostw Polski PZŻ.
 3. Klub, który uzyska największą ilość punktów w rankingu niższych Lig w danym sezonie otrzyma tytuł Klubowego Mistrza odpowiedniej Ligi.
 4. Pierwsze trzy Kluby niższych Lig otrzymają odpowiednio złote, srebrne i brązowe medale Mistrzostw odpowiedniej Ligi
 5. Załogi z miejsc 1-3 każdych regat otrzymają medale oraz drobne nagrody.

 

16     MEDIA i PRAWO DO WIZERUNKU

 1. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych produkcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
 2. Organizator ma prawo umieścić na łodziach w czasie wyścigów kamery foto/video lub operatora z kamerą.
 3. Zawodnik powinien uczestniczyć w wywiadzie i w spotkaniu z mediami, jeśli zostanie poproszony przez Organizatora.

 

17     ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub prowadzony przez niego jacht wynikającą z udziału w regatach. 

 

Partnerzy i sponsorzy
Partner Tytularny
Partnerzy Główni
Partnerzy
Partner technologiczny